ПУБЛІЧНА ОФЕРТА1.1. Фізична особа-підприємець Крикливець Артем Олександрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3346214690, спільно з Фізичною особою-підприємцем Демишев Дмитро Едуардович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3525301056, спільно з Фізичною особою-підприємцем Федоров Євген Сергійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3380004494, спільно з Фізичною особою-підприємцем Ткач Тетяна Ігорівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3448615760 (далі спільно іменуються «Виконавець»), виставляють цю публічну оферту на укладення договору про надання послуг з навчання в режимі онлайн (далі – Послуги) на наступних умовах:


1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ


1.1. Відповідно до статей 641, 642 Цивільного Кодексу України (ЦК України) у разі прийняття викладених нижче умов та оплати (часткової оплати) Послуг фізична особа, яка здійснює акцепт цієї Оферти, стає «Замовником» (акцепт Оферти є укладенням договору на умовах, викладених в Оферті).
1.2. Зважаючи на те, що Виконавець відповідно до статті 633 ЦК України надає Послуги будь-якій фізичній особі, а Замовник після акцепту Оферти стає користувачем Послуг Виконавця, Сторони погодилися з безумовним та беззастережним прийняттям умов цієї Оферти та зобов'язуються неухильно їх дотримуватись.
1.3. Замовник, роблячи акцепт цієї Оферти, підтверджує, що уважно вивчив текст цієї Оферти і повністю погоджується з усіма його пунктами.
1.4. Акцепт цієї оферти вважається здійсненим за умови оплати, в тому числі часткової, відповідних Послуг. Споживач має право здійснити акцепт оферти в розумний строк до моменту початку надання послуг.
1.5. Договір між Замовником та Виконавцем містить у собі умови та положення, які викладені у цій Оферті (Загальні умови договору). Також договір між Замовником та Виконавцем містить у собі Спеціальні умови, такі як конкретний опис послуг, строк і спосіб надання послуг, вартість послуг, акційні пропозиції тощо. Спеціальні умови договору публікуються безпосередньо на сторінці з описом продукту (послуги) на сайті Виконавця, та/або на сторінках замовлення послуг, та/або у надісланих Замовнику повідомленнях.
Загальні умови та Спеціальні умови договору складають договір про надання послуг між Замовником та Виконавцем. Виконавець залишає за собою право змінювати або запроваджувати Спеціальні умови договору, обов’язкові для виконання.
Також, між Замовником та Виконавцем може бути додатково підписаний окремий письмовий договір. В такому випадку Загальні та Спеціальні умови цього договору регулюють відносини між Замовником та Виконавцем в частині, що не охоплена умовами окремого письмового договору. У випадку, якщо Загальні та Спеціальні умови суперечать умовам окремого письмового договору, застосовуються положення окремого письмового договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1. Виконавець зобов'язується надати послуги з навчання в режимі онлайн, а Замовник зобов'язується ці послуги прийняти та оплатити.
2.2. Виконавець надає послуги шляхом організації навчання в одному з таких форматів або їх поєднанні:
2.2.1. Дистанційні заходи з використанням трансляції в мережі Інтернет (вебінари, трансляції майстер-класів, семінарів, тематичних курсів тощо).
2.2.2. Записи заходів, що надаються в електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет.
2.2.3. Навчальні курси, що надаються в електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет.
2.2.4. Доступ до спеціального чату в месенджері «Telegram» з підтримкою куратора в чаті та/або на онлайн-платформі.
2.2.5. Під час отримання Послуг дотримуватись правил ділової етики та загальноприйнятих в суспільстві правил належної поведінки.


3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


3.1. Обов'язки Виконавця:
3.1.1. Своєчасно надавати Послуги Замовнику з дотриманням умов цієї Оферти;
3.1.2. Не розповсюджувати отриману від Замовника або інших джерел інформацію, яка виходить за межі умов цієї Оферти, в ході реалізації Виконавцем своїх зобов'язань по цій Оферті відповідно до чинного законодавства України.
3.2. Обов'язки Замовника:
3.2.1. Оплатити послуги Виконавця у розмірі та строки, передбачені Загальними та/або Спеціальними умовами договору.
3.2.2. Утримуватись від здійснення запису трансляцій онлайн навчання та його розповсюдження (у будь-якому вигляді, у тому числі у формі розміщення в мережі Інтернет) без згоди Виконавця, а також від ретрансляції (у тому числі платної) навчання для осіб, які не укладали з Виконавцем договір на участь в онлайн навчанні.
3.2.3. Надавати достовірну та повну інформацію, необхідну Виконавцю для надання послуг. Замовник несе повну відповідальність за достовірність та правильність даних, використаних ним під час реєстрації на надання Послуг.
3.2.4. Ознайомитись із змістом, умовами реєстрації та порядком проведення навчання, а також з додатковими вимогами, які пред'являються Виконавцем.
3.3. Права Виконавця:
3.3.1. Самостійно визначати програму, обсяг та формат проведення онлайн навчання.
3.3.2. У разі необхідності в односторонньому порядку зміщувати дати проведення навчання, повідомивши про це Замовника у розумний строк.
3.3.3. Заблокувати доступ Замовника до Послуг, якщо він своїми діями чи бездіяльністю порушує умови цього Договору та/або інші вимоги Виконавця.
3.3.4. Перевірити дані Замовника та інших осіб, зазначених Замовником, на відповідність критеріям Виконавця. Крім того, Виконавець має право вимагати від Замовника пред'явлення документів, що засвідчують його особу, та надання інших даних, що ідентифікують Замовника, у випадках, передбачених умовами відповідних заходів, або законодавством України. У разі не надання документів або невідповідності відомостей у них Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні послуг.
3.3.5. Стягнути із Замовника збитки у повному обсязі у разі порушення Замовником умов договору.
3.3.6. Припинити надавати Послуги Замовнику без повернення сплачених коштів у разі порушення Замовником умов договору.
3.4. Права Замовника:
3.4.1. Вимагати належного виконання Виконавцем своїх зобов'язань.
3.4.2. Інформувати Виконавця про виявлені недоліки при наданні Послуг.


4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ


4.1. Послуги надаються в повному обсязі виключно за умови стовідсоткової оплати послуг Замовником.
Оплата послуг може здійснюватися на вибір Замовника у таких варіантах:
4.1.1. Оплата 100% вартості послуг проводиться Замовником одним платежем в момент оформлення замовлення послуг.
4.1.2. У випадку бронювання послуг Замовника, як це передбачено пунктом 4.2 цієї Оферти, Замовник сплачує вартість бронювання та зобов’язується у термін, вказаний у відповідних розділах сайту, на сторінках замовлення послуг або ж у надісланих Замовнику електронних повідомленнях, сплатити залишок від вартості послуг. За згодою сторін, викладеною окремим письмовим договором, залишок від вартості послуг також може оплачуватись частинами відповідно до обумовленого графіку платежів.
4.2. Враховуючи те, що кількість місць на навчальному курсі є лімітованою, Замовник має право оформити раннє замовлення на отримання послуг Виконавця шляхом бронювання. Для цього Замовник зобов’язується сплатити вартість бронювання в розмірі, вказаному у відповідних розділах сайту, на сторінках замовлення послуг або ж у надісланих Замовнику електронних повідомленнях. Сплачена сума грошових коштів (вартість бронювання) вважається завдатком в розумінні статті 570 Цивільного кодексу України, який Замовник сплачуєте у рахунок майбутніх платежів як доказ укладення договору і в забезпечення його виконання. У випадку, якщо Замовник не здійснить оплату заброньованих послуг у повному обсязі у вказаний термін, Виконавець утримує всю суму завдатку і вартість бронювання не повертається.
4.3. Факт повної або часткової оплати Послуг є беззаперечним прийняттям Замовником цієї публічної Оферти.
4.4. Оплата Послуг здійснюється за посиланням на сторінці курсу/заходу або іншим способом, вказаним у відповідних розділах сайту, на сторінках замовлення послуг або ж у надісланих Замовнику електронних повідомленнях. Після здійснення оплати Замовник отримує підтвердження оплати та підтвердження вчинення електронного правочину з текстом цієї Оферти у формі, що унеможливлює зміну її змісту, а також описом придбаних послуг.
4.5. Посилання на проходження платних курсів або інших заходів надсилаються Замовнику засобами електронної пошти та/або повідомленням за номером телефону до відповідного месенджера, вказаного при оформленні Заявки, тільки після надходження повної або у передбачених цією Офертою випадках часткової суми коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця. Перейшовши за таким посиланням, Замовник отримує можливість спостерігати відеозображення спікера та чути відповідний виступ, а також інші можливості, описані у програмі курсу/заходу. Факт надсилання посилання Замовнику розцінюється Сторонами як початок надання Послуг, передбачених цією офертою.
4.6. Замовник розуміє, що платні курси, інші заходи та зворотний зв'язок із Виконавцем проводяться за київським часом. Якщо Замовник користується послугами Виконавця в іншому часовому поясі, Замовник самостійно визначає еквівалентний час для такого часового поясу.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


5.1. У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов'язань, передбачених цією Офертою, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5.2. Замовник бере на себе повну відповідальність за отримання унікального доступу до навчання. Замовник приймає умови, що його доступ до Послуг призначений для його одноосібного перегляду, та що будь-яке часткове або повне копіювання та відтворення, передача третім особам, перепродаж без дозволу Виконавця навчальних матеріалів заборонені та є порушенням законодавства про захист інтелектуальної власності, що тягне за собою цивільно- правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.
5.3. Замовник несе відповідальність за планування часу відвідування навчання. За умови належного виконання своїх зобов'язань Виконавець не несе відповідальності за пропуск Замовником навчання.
5.4. Виконавець не несе жодної відповідальності за можливі недоотримані доходи, прибуток, нематеріальні досягнення, репутаційні та інші ризики, які можуть виникнути при використанні знань, отриманих в результаті навчання. Виконавець не несе відповідальності за прийняті Замовником рішення щодо отримання доходів, прибутків, способів ведення бізнесу тощо.
5.5. Виконавець та Замовник звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за цією Офертою, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), що виникли після укладання поточної Оферти, що мають незвичайний характер, та що Виконавець та Замовник не могли ні передбачити, ні подолати вжитими заходами. До таких обставин належать: повені, пожежа, землетрус та інші природні явища, а також воєнні дії, що перешкоджають наданню послуг, страйки, акти або дії компетентних органів, органів державної влади та будь-які інші подібні обставини, що знаходяться поза контролем Сторін. У випадку наявності спорів, належним доказом існування форс-мажорних обставин є відповідний документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або однією із регіональних торгово-промислових палат.
5.6. 2Сукупна відповідальність Виконавця за цим договором за будь-яким позовом або претензією обмежується сумою платежу, сплаченого Замовником на виконання умов договору.


6. ГАРАНТІЇ


6.1. Виконавець не дає жодних гарантій, що використання знань, здобутих у результаті навчання, принесе Замовнику досягнення бажаних фінансових та будь-яких інших результатів. Інформація та дані, що надаються Замовнику в процесі надання Послуг, мають лише рекомендаційний характер.
6.2. Усі висловлювання і приклади під час навчання з приводу майбутнього отримання, збільшення доходів чи прибутків є лише припущенням та не є гарантією їх отримання.7. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ


7.1. Цей договір може бути розірваний за згодою сторін.
7.2. Замовник має право відмовитись від отримання послуг і розірвати договір в односторонньому порядку протягом чотирнадцяти (14) календарних днів з моменту акцепту цієї Оферти. У такому разі Виконавець зобов'язується повернути платежі, отримані як оплату Послуг, за умови, що Замовник звернувся за поверненням у належній формі у строк, зазначений у цьому пункті, та з урахуванням винятків, передбачених пунктом 7.3 цієї Оферти.
При поверненні коштів оплата комісій банку та вартості транзакції, якщо платіж здійснювався за допомогою електронних систем приймання платежів, здійснюється за рахунок Замовника. Повернення коштів здійснюється замовником протягом 60 календарних днів з моменту прийняття рішення про повернення.
7.3. Якщо Замовник отримав Послуги в повному обсязі протягом строку, зазначеного в пункті 7.2 цієї Оферти, Замовник не має права розірвати договір в односторонньому порядку і не має права на повернення коштів, сплачених за Послуги.
Якщо Замовник почав отримувати Послуги (наприклад, взяв участь в одному чи декількох онлайн заняттях, отримав посилання на перегляд відеоуроків тощо) протягом строку, зазначеного в пункті 7.2 цієї Оферти, Замовник має право на повернення коштів в сумі, що розраховується як різниця між загальною вартістю Послуг та вартістю Послуг, що були фактично спожиті Замовником.
7.4. У разі порушення Замовником своїх зобов'язань, передбачених цією Офертою, Виконавець має право припинити надання Послуг та розірвати договір у односторонньому порядку.
7.5. У разі підозрілої поведінки Замовника Виконавець має право припинити надання Послуг та розірвати договір у односторонньому порядку. Поведінка Замовника визначається як підозріла за такою формулою: N + M > 5 де N – кількість пристроїв, на яких проходила авторизація; M – кількість міст, у тому числі проходила авторизація.
7.6. Замовник попереджений і розуміє, що можлива незгода Замовника з думкою спікерів, методикою та змістом програм навчання не є підставою для повернення коштів.


8. ІНШІ УМОВИ


8.1. Оферта, укладання та виконання договору регулюється чинним законодавством України. Усі питання, неврегульовані цією Офертою, регулюються відповідно до матеріального права України У разі розбіжностей між Замовником та Виконавцем, які не можуть бути вирішені шляхом переговорів, спір вирішується у судовому порядку, передбаченому чинним законодавством України, за місцезнаходженням Виконавця.
8.2. Якщо будь-яка з умов Оферти визнана недійсною або незаконною, або не може набути чинності відповідно до законодавства, така умова має бути замінена новою умовою, що максимально відповідає початковим намірам, які містилися в Оферті. При цьому інші положення Оферти не змінюються і залишаються чинними.
8.3. Замовник надає згоду на обробку своїх персональних даних. Цілями обробки персональних даних є виконання Виконавцем умов цього договору, а також проведення рекламних кампаній та маркетингових досліджень. Передача персональних даних третім особам здійснюється відповідно до чинного законодавства України та угод між Виконавцем та Замовником.
8.4. Претензії щодо наданих послуг та звернення за поверненням платежів приймаються службою підтримки Виконавця за контактними даними, що вказані у відповідних розділах сайту, на сторінках замовлення послуг або ж у надісланих Замовнику електронних повідомленнях.


9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЦЯ


1. Фізична особа-підприємець Крикливець Артем Олександрович
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 3346214690
Адреса: Україна, 49000, м. Дніпро, тупик Упертий , б. 25

2. Фізична особа-підприємець Демішев Дмитро Едуардович
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 3525301056
Адреса: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, б. 22, кв. 24

3. Фізична особа-підприємець Федоров Євген Сергійович
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 3380004494
Адреса: Україна, 49102, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Данила Галицького, будинок 20, кв. 21

4. Фізична особа-підприємець Ткач Тетяна Ігорівна
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 3448615760
Адреса: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Ближня, буд. 33, кв. 194.